Asset 1-min (1)

FVMQ

فلوروسیلیکون  Fluorosilicone FVMQ دربردارنده بسیاری از ویژگی‌های سیلیکون به‌اضافه مقاومت در  روغن‌های نفتی و سوخت‌های هیدروکربنی است

FVMQ -فلوروسیلیکون  Fluorosilicone

واکنش تراکمی متیل تری فلوئورو پروپیل سیلوکسان، یک پلی سیلوکسان با گروه جانبی فلوئووپروپیل متصل به زنجیره ی اصلی پلیمر که ساختار سیلیکون اکسیژن دارد به دست می دهد.این لاستیک ها به عنوان فلوروسیلیکون رابرها FVMQ  شناخته شده اند

 

فلوئورو سیلیکون ویژگی‌های مکانیکی مشابه فلوئورو-الاستومر دارد، اما مقدار فلوئور به طور قابل‌توجهی سازگاری با روغن‌های حیوانی را با وجود محدوده دمای عملیاتی، و همچنین با هیدروکربن‌ها و اسیدهای آلیفاتیک و آروماتیک افزایش می‌دهد.