محصولات

Wiper Seals

 • WDH

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  2.0m/sec
 • WDK

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  0.8m/sec
 • WDS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  0.8m/sec
 • WDU

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WFL

  محدوده دما:

  -45°C to +110°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WKB

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WKW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  1.0m/sec
 • WMC

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  1.0m/sec
 • WMJ

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  0.8m/sec
 • WPB

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  1.0m/sec
 • WPO

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WPW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  0.8m/sec
 • WSC

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  0.8m/sec
 • WSH

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  2.0m/sec
 • WSS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WTW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  سرعت:

  4.0m/sec
 • WWY

  محدوده دما:

  -30°C to +90°C

  فشار:

  سرعت:

  1.0m/sec